Competència escrita

 • Contextualitzar textos segons l’ús i la situació comunicativa.
 • Planificar un escrit d’acord amb la situació comunicativa i el destinatari.
 • Produir textos de tipologia diversa amb un lèxic i una estructura que s’adeqüin al tipus de text, a les intencions i al destinatari.
 • Revisar el text per millorar-lo i tenir cura de la seva presentació formal en funció de la situació comunicativa.
 • Crear textos amb recursos literaris per expressar sentiments, realitats i ficcions.

Continguts clau

 • Textos de tipologia diversa.
 • Usos de la llengua escrita: pràctic, científic i literari.
 • Signes de puntuació.
 • Connectors.
 • Lèxic.
 • Estratègies i recursos per a la producció de textos.
 • Elements per a la planificació d’un text.
 • Organització del text: coherència i cohesió.
 • Correcció lingüística i ortogràfica.
 • Adequació al registre.
 • Hàbit d’escriure.
 • Recursos retòrics.
 • Aspectes formals d’un escrit.