Competència escrita

 • Utilitzar estratègies de cerca i gestió de la informació.
 • Valorar la diversitat lingüística i cultural.
 • Valorar produccions pròpies o d’altres.
 • Adquirir autonomia en la lectura i l’escriptura.
 • Emprar les noves tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement.
 • Reflexionar sobre el procés d’aprenentatge.

Continguts clau

 • Gestió i tractament de la informació.
 • Fonts d’informació en paper i suport digital.
 • Diversitat de llengües i codis de comunicació.
 • Iniciativa i autonomia personal.
 • Recursos digitals i tecnològics.
 • Actitud crítica o reflexiva en els textos i en les produccions.
 • Autoavaluació com a estratègia per millorar la lectura i l’escriptura.