Competència lectora

 • Llegir per interpretar textos segons l’ús i la situació comunicativa.
 • Llegir amb fluïdesa.
 • Aplicar estratègies de lectura.
 • Llegir diferents gèneres textuals.
 • Conèixer l’estructura d’un text.
 • Tenir domini de la semàntica i de les estructures morfosintàctiques.
 • Llegir per conèixer i gaudir obres significatives de la literatura.

Continguts clau

 • Textos de gèneres diversos.
 • Usos de la llengua escrita: pràctic, científic i literari.
 • Estratègies de comprensió lectora.
 • Tema, idees principals i rellevants.
 • Comprensió reflexiva i crítica.
 • Hàbit lector.
 • Lectura en silenci i en veu alta.
 • Signes de puntuació.
 • Lèxic.
 • Component semàntic de la llengua.
 • Dades bàsiques d’un llibre.
 • Ritme i rima.
 • Obres significatives.