Orientacions per elegir els quaderns més idonis per a la realitat de l’escola i l’aula

Els quaderns Punt i seguit s’adeqüen:
  • a l’enfocament metodològic i didàctic del centre en l’àmbit lingüístic;
  • al grau de coneixement i el ritme d’aprenentatge dels alumnes, tant a nivell individual com de grup.

Supòsits

Material bàsic per al treball de llengua escrita a l’aula 

Supòsit 1. Utilització dels quaderns com a material bàsic de Llengua catalana en els dos nivells del cicle.
Supòsit 2. Utilització dels quaderns com a material bàsic de Llengua castellana en els dos nivells del cicle.
Supòsit 3. Utilització dels quaderns com a material bàsic de Llengua catalana i Llengua castellana en els dos nivells del cicle.

Material complementari

Supòsit 4. Utilització dels quaderns com a material complementari: racons, tallers.

Supòsit 5. Utilització dels quaderns com a material de suport individual.

Material de suport a casa

Supòsit 6. Utilització dels quaderns com a material a casa.